KEY JOY 2

eFpHNwOTt1c8DKHA2K896LAPA91bF4r2DcIEXv118GHJA2POTUi89HCZpZOZVVYCRH44f38zhlW5H7YIsBLFIBwlyE7tbD69WARUYSDN8QEMQWKJLSDHFDSSAD23Q4FKJSD234SDVcRuJY7MnZ0U8iPCD118GHJA2POTUi89HCZXpXaFH9SZ31Xa6lOMmxbdgbX69WARUYSDN8QEJCnrP4hjRxhJNFvTlW6R9eHfov8CpK5J0aSefY

KEY JOY 3

eFmA0SDFKH21384JHSDFIqu4608A9KH22L828KNAPA91bG6D0SDFKH21384JHSDFDtFZCn88Te2KUGDFS89324HGtELR5HXnu34feKrgvM7UqRd9MLGptb1s6AM29DSJFGSKG9211283JADTDKUGDFS89324HGhSWY7Fvw9jC15ZjU1pKPxbtj9u3Kbf0SDFKH21384JHSDFCei6ImV2KUGDFS89324HGQmYkDKzyiqHJTO4ElQIrMv2qwj42YZmRNSIyaxt07zXK

KEY NOTE 5

dY5pahG4vvs8A9KH22L828KNAPA91bGxAZu2KUGDFS89324HGENg8UpIgMddzdp7w0SDFKH21384JHSDFNPUpTVC8ewHEd3f9DSJFGSKG9211283JADTD3we7DmVwEWSLRuGp5pkTRytsUidTBtcZd31grUgXdJlnWUuf59oOXPcRLoGpedjemr8FiAoq9SBCPNzucZmTJdmHdUDwlivZ

096, 097, 098, 086, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039

VIETTEL

- Gói tháng, soạn tin: DK gửi 9002 (6.000đ / tháng).

- Chữ ký cuộc gọi quảng cáo, soạn tin: DKI gửi 9002 (30.000đ / tháng). Chữ ký cuộc gọi quảng cáo giúp định danh thương hiệu của doanh nghiệp/tổ chức.
Thay đổi chữ ký: ND <Nội dung chữ ký> gửi 9002.

S5 S10 gui 170

VINA

091, 094, 088, 081, 082, 083, 084, 085

- Gói ngày, soạn tin: DK MS1 gửi 1557 (1000đ / ngày).

- Gói tuần, soạn tin: DK gửi 1557 (3000đ / 7 ngày).
- Tạo chữ ký cuộc gọi: ND <Nội dung chữ ký> gửi 1557. Nội dung chữ ký là Tiếng Việt không dấu, tối đa 160 ký tự, có hỗ trợ các ký tự đặc biệt.

- Xem chữ ký đã tạo: XEM gửi 1557.

MOBI

090, 093, 089, 079, 078, 077, 076, 070

- Gói ngày, soạn tin: DK MS1 gửi 9226 (1000đ / ngày).

- Gói tuần, soạn tin: DK MS7 gửi 9226 (3000đ / tuần).

- Gói tháng, soạn tin: DK MS30 gửi 9226 (9000đ / tháng).
- Tạo / thay đổi nội dung chữ ký cuộc gọi: NDC <Nội dung chữ ký> gửi 9226. Nội dung chữ ký là Tiếng Việt không dấu, tối đa 130 ký tự, có hỗ trợ các ký tự đặc biệt.

- Xem chữ ký đã tạo: XEM gửi 9226.

S30P gửi 999